Rétthafagátt

RétthafaGagátt fyrir handritshöfunda fræðslu- og heimildamynda

ÚTHLUTUNARSTEFNA HAGÞENKIS VEGNA 11. GR. L. NR. 73/1972

1. Félagið er aðili að Innheimtumiðstöð rétthafa (IHM) og annast úthlutun til
handritshöfunda fræðslu- og heimildamynda á greiðslum sem berast frá IHM á
grundvelli 11. gr. höfundalaga nr. 73/1972.
2. Stjórn félagsins setur úthlutunarreglur á grundvelli úthlutunarstefnu þessarar og
hefur umsjón og eftirlit með úthlutun.
3. Stjórn skal leitast við að bera kennsl á hlutaðeigandi rétthafa og skal auglýsa úthlutun
opinberlega.
4. Félaginu er heimilt að innheimta umsýslukostnað til að standa straum af umsýslu og
draga af réttindatekjum. Slíkur kostnaður getur falist í rekstrarkostnaði s.s. við gerð
og viðhald heimasíðu, launakostnaði, kostnaði vegna aðstöðu, ráðgjafarkostnaði s.s.
frá lögmönnum og endurskoðendum svo og öðrum kostnaði sem fellur til í því skyni
að félagið uppfylli skilyrði laga til þess að geta sinnt úthlutun. Umsýslukostnaður skal
þó að hámarki nema 18 % af heildargreiðslum.
5. Félaginu er heimilt að veita félagslega, menningarlega eða menntunartengda
þjónustu sem fjármögnuð er með frádrætti frá tekjum af réttindum, s.s. í formi
styrkja. Skal slík þjónusta veitt á grundvelli sanngjarnra viðmiða þar sem jafnræðis er
gætt og að hámarki nema 25% af heildargreiðslum.
6. Miða skal við að greiða út rétthafagreiðslur eigi síðar en níu mánuðum eftir lok þess
fjárhagsárs þegar tekjur af réttindunum voru innheimtar, nema hlutlægar ástæður
komi í veg fyrir það.
7. Félagið heldur aðskilið bókhald vegna innheimtu og úthlutunar réttindagreiðslna og
birta árlega gagnsæisskýrslu um starfsemina í samræmi við ákvæði laga nr. 88/2019
um sameiginlega umsýslu höfundarréttar og samþykktir félagsins, sem kynnt skal á
aðalfundi.
8. Úthlutunarreglur skulu gagnsæjar og taka mið af eftirfarandi viðmiðum við úthlutun:
a. Að úthlutað sé til handritshöfunda fræðslu – og heimildamynda.

2

b. Að úthlutað sé til höfunda verka sem hafa verið gerð aðgengileg almenningi
þannig að hver og einn geti fengið aðgang að verkinu á þeim stað, á þeirri
stundu og með þeim búnaði er viðkomandi kýs sjálfur eða hafi verið gefið út á
myndriti.
c. Að greiðslum sé úthlutað til hlutaðeigandi rétthafa, óháð félagsaðild.
d. Að skilgreint sé hvað þurfi að koma fram í umsókn og hversu lengi hún er í
gildi.
e. Að skilgreind séu viðmið við úthlutun, þ.á m. lágmarksviðmið til þess að hljóta
úthlutun.

Samþykkt á aðalfundi í apríl 2021.

Reglur um bætur vegna eintakagerðar til einkanota skv. 11.gr. höfundalaga
1. gr. Gildissvið. Reglur þessar taka til greiðslna til höfunda skv. 11. grein
höfundalaga nr. 73/1972. Hagþenkir – félag fræðirithöfunda og höfunda
kennslugagna tekur við greiðslum frá Innheimtumiðstöð rétthafa (IHM) og úthlutar
síðan til handritshöfunda fræðslu- og heimildamynda.
2. gr. Réttur til greiðslu. Réttur til greiðslu er bundinn því að viðkomandi verki hafi
verið útvarpað, að það hafi verið gert aðgengilegt almenningi þannig að hver og
einn geti fengið aðgang að verkinu á þeim stað, á þeirri stundu og með þeim
búnaði er hann sjálfur kýs eða hafi verið gefið út á hljóðriti eða myndriti. Rétturinn
nær til fræðslu- og heimildamynda. Séu fleiri en einn höfundur að sama verki,
skiptist réttur til úthlutunar eftir samkomulagi þeirra. Ef samkomulag næst ekki um
skiptingu, úrskurðar stjórn Hagþenkir um úthlutun.
3. gr. Auglýsing um úthlutun. a) Ár hvert skal auglýsa fyrirhugaða úthlutun til
rétthafa IHM-greiðslna í dagblöðum og/á netmiðlum. Þeir einir fá greitt sem sækja
um samkvæmt auglýsingunni. Skráningarupplýsingar á þar til gerðu viðmóti skulu
innihalda fullt nafn rétthafa og umboðsmanns ef því er að skipta, kennitölu
rétthafa og umboðsmanns, netföng og heimilisföng aðila og reikningsnúmer hjá
íslenskri bankastofnun.
4. b) Sé verk grundvöllur úthlutunarréttar, þar sem höfundar eru fleiri en einn, þarf
að geta hlutfalls höfundar í hverju verki fyrir sig.
c) Í auglýsingu skal þess getið að réttur til úthlutunar skv. 2. gr. sé án tillits til
félagsaðildar.
1. gr. Skipting.
Því fé sem Hagþenkir veitir móttöku frá IHM til greiðslu bóta vegna eintakagerðar
til einkanota skal ráðstafa sem næst því sem hér segir, að frádregnum kostnaði:
97 % til höfunda handrita fræðslu- og heimildamynda.. 3% skal haldið eftir vegna
krafna sem gætu hafa misfarist. Það fé bætist við IHM-fé til úthlutunar að fjórum
árum liðnum.
1. gr. Úthlutun.
Úthlutun til rétthafa miðast við liðið almanaksár. Úthlutun fer fram með tvennum
þætti:
A. Rétthafagreiðslur skv. skráðum flutningi. Skráningarupplýsingar hafa verið
skráðar einu sinni og gildir skráning þá ótímabundið. Það er á ábyrgð höfunda að
bæta við skráninguna nýjum verkum. Rétthöfum ber að tilkynna breytingar á
heimilisfangi, netfangi eða bankareikningi og hlutfallsskiptingu í nýjum verkum, ef
það á við. Greitt skal skv. flutningstíma í mínútum á grundvelli upplýsinga frá
stofnunum.
1. gr. Gagnaöflun.
Hagþenkir – félag fræðirithöfunda og höfunda kennslugagna gerir samkomulag
við RÚV, 365 miðla og aðrar sjónvarps- og útvarpsstöðvar um að veita
upplýsingar um birtingar verka á viðkomandi almanaksári. Í upplýsingum skulu
koma fram nöfn höfunda, heiti verka, heiti framleiðslufyrirtækis eða
dreifingaraðila, útsendingartími, fjöldi endursýninga og lengd í mínútum.
1. gr. Umsýsluaðilar úthlutunar.

Framkvæmdastjóri Hagþenkis sér um úthlutun eftir skráðum upplýsingum. Þegar
vafaatriði koma upp er þeim vísað til stjórnar.
2. gr. Umsýsla.
Framkvæmdastjóri Hagþenkis sýslar um féð frá IHM. Í ársreikningi Hagþenkis
komi fram tekjur frá IHM og ráðstöfun þeirra, þar með talinn kostnaður og
úthlutun. Raunkostnaður umsýslu vegna meðferðar tekna frá IHM skal greiddur af
óskiptu framlagi frá IHM til Hagþenkis. Umsýslukostnaður Hagþenkis skal aldrei
nema stærri hluta en 18% af heildartekjum frá IHM.
1. gr. Endurskoðunarákvæði. Reglur þessar skulu endurskoðaðar eftir fyrstu
úthlutun á grundvelli þeirra. Eftir það skulu þær endurskoðaðar á að minnsta kosti
þriggja ára fresti.

SKráning réttinda

Þú þarft að vera innskráð/ur til að fylla út umsóknina.